Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst of CAO welk salaris de werkgever dient te betalen tijdens ziekte. Indien er in de arbeidsovereenkomst hierover niets is opgenomen en er is ook geen CAO van toepassing, dat bepaalt de wet dit.

Wanneer de werkgever, al dan niet bewust, afwijkt van hetgeen volgens de arbeidsovereenkomst, CAO of wet dient te worden doorbetaald tijdens ziekte, ontstaat er een bestendig beleid. In dat geval is de werkgever niet het overeengekomen of wettelijke salaris tijdens ziekte verschuldigd, maar het salaris dat hij volgens zijn bestendig beleid heeft betaald.

Zo kan het zijn dat de werkgever verplicht is om 100% van het salaris te betalen tijdens ziekte, omdat de werkgever gedurende eerdere perioden van ziekte ook het volledige salaris van de werknemer uitbetaalde.

Een en ander kan uiteraard enkel ten voordele van de werknemer zijn. Een bestendig beleid dat voor de werknemer nadeliger is dan het overeengekomen of wettelijke salaris tijdens ziekte, is niet mogelijk.