Tijdens de kerstdagen is het mogelijk om drie personen in huis te ontvangen. Dit is een uitzondering op de regel dat men thuis slechts een groep van twee personen mag ontvangen per dag. Wat mag de politie doen om deze regels omtrent de maximale groepsgrootte te handhaven?

De politie mag op dit punt weinig. Dit komt hoofdzakelijk doordat een woning bij de handhaving van de coronamaatregelen een bijzondere positie inneemt. Zo spelen in dit kader verschillende rechten een rol, zoals het huisrecht en het recht op privacy. Uit Kamerstukken (Kamerstukken 2020, 35 526, 3) blijkt dat bij de totstandkoming van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (verder: Twm) oog was voor deze rechten. Er wordt zwaar getild aan het huisrecht en het uitgangspunt lijkt de eigen verantwoordelijkheid van burgers te zijn.

In de conceptversie van de coronanoodwet was het wel mogelijk om een woning binnen te treden als dit noodzakelijk was. Na felle kritiek is dit uit de wet gehaald. Op grond van de huidige Twm is het dus niet mogelijk om een huis zonder toestemming van de bewoner binnen te treden wegens overtreding van de coronamaatregelen. Politieagenten lijken daarentegen wel degelijk woningen binnen te treden. Dit doen zij op basis van een andere grondslag, namelijk overlast. Het is dan uiteraard alsnog vereist dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen zoals deze in de Algemene wet op het binnentreden worden gesteld. Zo is het niet mogelijk om zonder toestemming van de bewoner en zonder machtiging de woning binnen te treden.