De hoofdregel is: “geen arbeid, geen loon”

 

Als er een arbeidsconflict is en de werknemer weigert te werken omdat hij stelt dat hij ziek is vanwege de situatie op de arbeidsplek, dan kan hij toch recht doen gelden op doorbetaling van loon.

 

De Hoge Raad heeft in het arrest MAK / SGBO een drietal voorwaarden geformuleerd:

 

  • Van de werknemer kan redelijkerwijs niet worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden hervat
  • dit is vanwege een oorzaak die in redelijkheid voor risico van de werkgever dient te komen
  • de werknemer dient in beginsel alle medewerking te verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken van het verzuim weg te nemen

 

Het is aan de werkgever om te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat het niet kunnen verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Dit is in overeenstemming met de hoofdregel van de bewijslastverdeling, neergelegd in art. 150 Rv.