Op grond van de Participatiewet wordt in beginsel geen algemene bijstand verleend aan personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven. Echter, op grond van bijzondere bijstand kan wel bijstand aan deze jongmeerderjarigen worden verleend.

In het algemeen wordt van de ouders van deze jongmeerderjarigen verwacht dat zij een bijdrage leveren in de kosten van het verblijf in de inrichting. Er kan echter bijzondere bijstand worden verleend als de jongere geen beroep kan doen op deze onderhoudsplicht van de ouders. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt echter geheel afgestemd op de individuele omstandigheden van de jongere. Het hangt dus af van de persoonlijke omstandigheden, maar het ligt voor de hand dat de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de normen bij verblijf in een inrichting (die geregeld is in artikel 23 Participatiewet). Of een jongmeerderjarige en voor welke bedrag hij voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, is dus geheel afhankelijk van de inkomsten en noodzakelijke uitgaven van deze jongmeerderjarige en ik ieder geval anders.