In de wet is bepaald dat een verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen als de WSNP minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend al van toepassing is geweest. De vraag is echter: wanneer begint de termijn van tien jaar? De Hoge Raad heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De tienjarentermijn begint bij het materiële einde van de schuldsaneringsregeling, dus niet op het moment dat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden. Dat moment ligt namelijk later dan het materiële einde. Als de periode van de toepassing van de WSNP is verlengd, dan begint de termijn op het moment dat de verlengde termijn verstreken is. Als de WSNP tussentijds is beëindigd, begint de tienjarentermijn niet bij de tussentijdse beëindigd, maar bij het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak waarin de WSNP is beëindigd. In kracht van gewijsde gaan betekent dat er geen (gewoon) rechtsmiddel meer openstaat tegen een uitspraak, dus dat bijvoorbeeld hoger beroep of verzet niet meer mogelijk is. De termijn begint dan dus niet op het moment van de uitspraak van de rechter, maar op het moment dat de tijd om een rechtsmiddel aan te wenden, is verstreken.