Actueel

Hersteloperatie compensatie gedupeerden Toeslagenaffaire omvangrijk, ingewikkeld en vooral: langdurig

De hersteloperatie voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire loopt al enige tijd. Van een voortvarende en ruimhartige compensatie van (de meeste) gedupeerden is tot op heden niet gebleken. De Belastingdienst Toeslagen is voorloper gebleken in het niet halen van de wettelijke termijnen die in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet hersteloperatie toeslagen zijn genoemd. Niet dagen of weken, maar maanden en jaren worden de wettelijke termijnen overschreden. Vaak komt er pas na tussenkomst van een rechter schot in de zaak.

Lees meer

Belangen van kinderen in ontruimingszaken

In het huurrecht wordt er wisselend omgegaan met de belangen van kinderen in ontruimingszaken. Verhuurders vorderen vaak ontbinding en/of ontruiming in het geval er sprake is van: een hoge huurachterstand, een drugsvondst, illegale onderverhuur, overlast door de...

Lees meer

Erkenning en gezag: vanaf 2023 in een keer te regelen

Vanaf 2023 wordt het iets eenvoudiger uw zaken te regelen als u een kindje verwacht of heeft gekregen.

Als u een kindje verwacht of heeft gekregen moeten er veel dingen gedaan en geregeld worden. Wat ook zeker belangrijk is om te regelen is de erkenning en het gezag. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft moet de partner van de moeder (vader of duomoeder) waaruit het kind geboren wordt het kind erkennen om als andere ouder geregistreerd te worden.

Lees meer

Billijke vergoeding overbelasting burn-out ernstig verwijt werkgever

Illustratief is de conclusie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad van 8 januari 2021 (ECLI: NL: PHR: 2021: 21) in welke conclusie hij uitgebreid en helder bespreekt wanneer een werknemer recht kan doen gelden op een billijke vergoeding als bedoeld in art. 7: 682 lid 1 onder c BW wanneer een werkgever onvoldoende heeft gewaakt voor overbelasting met een burn-out als gevolg en de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Lees meer

Billijke vergoeding arbeidsovereenkomst – Blue Circle

De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 29 mei 2020 NJ 2020/224 in navolging van het Hairstyle arrest een belangrijke aanvullende uitspraak gedaan over de motivering met betrekking tot de billijke vergoeding.   Het gaat niet alleen om het vaststellen of een...

Lees meer

Slachtoffers Toeslagaffaire Belastingdienst: dubbel gedupeerd?

Als uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 is stopgezet en u weet niet waarom, dan bent u mogelijk gedupeerde van de Toeslagaffaire. U kunt zich in dat geval aanmelden voor herstel Kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst Toeslagen gaat dan uitzoeken of er binnen de voornoemde jaren iets mis is gegaan in de beoordeling van uw recht op kinderopvangtoeslag.

Lees meer

Aanbieden huurwoning via Woningnet

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2021 (ECLI:GHAMS:2021:82) een interessante uitspraak gedaan over het aanbieden van een woning aan een kandidaat huurster die aan alle vereisten had voldaan en alle vereiste formulieren had ingeleverd. Verhuurder biedt...

Lees meer

Kan je met je kind op vakantie als je geen gezag hebt?

De vakanties komen er weer aan en er wordt weer veel geboekt naar zonnige oorden deze zomer nu de coronabeperkingen grotendeels opgeheven zijn. Voor gescheiden ouders is dit vaak lastige periode nu zij van de andere ouder met gezag toestemming nodig hebben om hun kind...

Lees meer

Gevolgen voor bewoners na een drugsvondst in de woning

Op het moment dat er drugs in een woning worden aangetroffen, kunnen er verschillende procedures volgen tegen de bewoner(s) van de woning. Allereerst kan de bewoner strafrechtelijk worden vervolgd voor het aanwezig hebben of het voorhanden hebben van (hard)drugs....

Lees meer

Letselschadezaak: beschikbaar stellen huisartsenjournaal

Een mooie uitspraak van de rechtbank Oost Brabant, locatie Den Bosch (ECLI:NL:RBOBR:2020:1553) Betrokkene is in 2014 aangereden door een verzekerde ten gevolge waarvan rug- en nekklachten, hoofdpijnklachten, concentratieproblemen, geheugenproblemen etc. De...

Lees meer

Huis gekocht als samenwoners: wat te doen als u gaat trouwen?

Als u tijdens een samenwoningsrelatie een woning koopt maar u bijvoorbeeld allebei een ander aandeel in deze woning investeert kunt u dit vast laten leggen in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst zodat u bij de eventuele verkoop van de woning later recht heeft op...

Lees meer

Te veel mensen bij het kerstdiner, wat mag de politie?

Tijdens de kerstdagen is het mogelijk om drie personen in huis te ontvangen. Dit is een uitzondering op de regel dat men thuis slechts een groep van twee personen mag ontvangen per dag. Wat mag de politie doen om deze regels omtrent de maximale groepsgrootte te handhaven?

Lees meer

De aanwezigheidsplicht van een verdachte bij zedendelict

Op 13 oktober 2020 is het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel houdt voor de verdachte in dat hij verplicht is om aanwezig te zijn als hij verdacht wordt van ernstige zeden- of geweldsmisdrijven. Bij dit wetsvoorstel is voornamelijk oog voor het belang van het slachtoffer: het slachtoffer kan zijn spreekrecht uitoefenen in het bijzijn van de verdachte.

Lees meer

Vergeten te scannen bij een zelfscankassa, diefstal?

Veel supermarkten hebben tegenwoordig de optie om je producten zelf te scannen bij een zelfscankassa. Er kan, al dan niet bewust, gemakkelijk een fout worden gemaakt bij het zelfscannen. Door een steekproefcontrole, door camerabeelden of door een eigen waarneming kan het supermarktpersoneel erachter komen dat een of meerdere producten niet gescand zijn.

Lees meer

Wetsvoorstel Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Op 24 september 2020 is er een conceptwetsvoorstel Verhoging wettelijke strafmaximum doodslag ingediend. Dit wetsvoorstel houdt een verhoging van het strafmaximum van doodslag in van 15 naar 25 jaar. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het verschil tussen de maximale straf die kan worden opgelegd voor moord en voor doodslag als een te groot verschil wordt ervaren. Om tegemoet te komen aan deze kritiek is dit conceptwetsvoorstel ingediend.

Lees meer

Verklaren aan Mr. Big: verdachte

In 2019 zijn twee geruchtmakende zaken door de Hoge Raad behandeld waarin de zogeheten Mr. Big methode is gebruikt. In de onderzoeksmethode Mr. Big ligt de nadruk op het verkrijgen van een bekennende verklaring van een verdachte van een strafzaak. Voordat de bekennende verklaring is afgelegd, is er sprake van een gebrek aan bewijs om tot een bewezenverklaring te komen. Tijdens de Mr. Big-operatie wordt er door een aantal undercoveragenten geïnfiltreerd in het leven van de verdachte. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gefingeerde criminele organisatie.

Lees meer

Gijzeling bij niet betalen schadevergoedingsmaatregel

Tot 1 januari 2020 kon de rechter, ingeval een schadevergoedingsmaatregel door een verdachte in een strafprocedure niet werd betaald, vervangende hechtenis opleggen. Hoe hoger het bedrag van de schadevergoeding, hoe langer de vervangende hechtenis kon zijn. Dit tot maximaal een periode van één jaar. Met ingang van 1 januari 2020 is met de Wet USB de vervangende hechtenis komen te vervallen.

Lees meer

Verkorting van de arbeidstijd en transitievergoeding

In de jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1617) is bepaald dat wanneer een werknemer wordt geconfronteerd met een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd (tenminste 20%), en dit het gevolg is van gedwongen omstandigheden waardoor arbeidsplaatsen (gedeeltelijk) zijn vervallen, ook aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding.

Lees meer

Is een coniferenhaag een ‘wettelijke’ scheidsmuur ?

Percelen in stedelijke omgevingen worden op allerlei verschillende manieren van elkaar gescheiden. De meest voorkomende scheidingen zijn een houten schutting, een stenen muur, een heg of haag op de erfgrens. Is een coniferenhaag een scheidsmuur in de zin van de wet?

Lees meer

Schadevergoeding bij misgelopen woongenot

Stel je bent eigenaar van een woning en je hebt gedurende maanden of jaren geen woongenot door omstandigheden van buitenaf, veroorzaakt door een derde.
Kun je dan voor de betaalde hypotheekrente schadevergoeding vorderen, omdat deze uitgaven voor hypotheekrente hun doel hebben gemist en als materiële schade kunnen worden gevorderd?

Lees meer

Transitievergoeding en vergoeding letselschade samen?

Een werknemer was op het parkeerterrein uitgegleden en heeft hierbij een posttraumatische dystrofie ontwikkeld in zijn rechtervoet/rechterbeen.

Hierdoor is hij volledig arbeidsongeschikt geworden, is het dienstverband beëindigd en ontving hij een transitievergoeding.

Lees meer

Pakketreizen: opzegging art. 7:505 BW

Het belangrijkste art. is wellicht art. 7: 509 BW waarin de opzegging en de afwikkeling daarvan (restitutie reissom, vervangende reis, schadevergoeding)  voor  respectievelijk de reiziger en de organisator is geregeld.

Lees meer

Recht op privacy bij zoekmachine Google

Het ging in dit geval om een opname van een escortbaas in het programma van Peter R. De Vries die aan twee mannen verzoekt om een concurrent uit de weg te ruimen.

Wie de naam van deze escortbaas intikt, krijgt een flink aantal zoekresultaten te zien die over hem gepubliceerd hebben. Betrokkene vordert dat Google die zoekresultaten verwijdert.

Lees meer

Goede naam en eer op het internet

Iemand heeft drie mogelijkheden om zich te beschermen tegen mogelijke reputatieschade:

ten eerste procederen op grond van smaad tegen de auteurs van de commentaren onder de blog

ten tweede procederen tegen de  auteur van de blog zelf

ten derde procederen tegen Google.

Lees meer

DNA afname bij minderjarige veroordeelden

Op 7 april 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen [ECLI:NL:HR:2020:626] dat zag op de vraag of er van de tweede wettelijke uitzonderingsgrond in de zin van de Wet DNA-V reeds sprake is bij minderjarigheid van een veroordeelde.

Lees meer

Coronacrisis: uitgangspunten voor loonbetaling door werkgever

Is een werkgever verplicht het loon van zijn werknemer door te betalen wanneer deze op advies van de GGD of het RIVM in isolatie of quarantaine zit? En wat als een werknemer vanwege besmettingsgevaar of lichte klachten als verkoudheid of hoesten, niet op het werk kan verschijnen? Is de werkgever dan verplicht loon door te betalen?

Lees meer

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Uit een aantal rechterlijke uitspraken blijkt dat oudere werknemers bij seksuele intimidatie minder gemakkelijk op staande voet worden ontslagen dan jongere
werknemers. Het (zwaar) laten meewegen van omstandigheden zoals de duur van de dienstbetrekking en leeftijd van de werknemer kunnen tot opmerkelijke rechterlijke uitspraken leiden, welke uitspraken lijnrecht tegenover het doel van de #metoo beweging staan

Lees meer

Alimentatie en samengestelde gezinnen

Als stiefvader of –moeder bent u, naast uw eventuele eigen kinderen, in sommige gevallen (ook) onderhoudsplichtig jegens uw stiefkinderen. Dit is het geval wanneer u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan met de vader of moeder van uw stiefkinderen én wanneer de stiefkinderen tot uw gezin behoren.

Lees meer

Werk en bijstand in tijden van het Coronavirus (Convid-19)

Sinds de landelijke uitbraak van de Coronacrisis in het voorjaar van 2020 en de beperkende maatregelen die de overheid aan verschillende sectoren in Nederland heeft opgelegd, zitten veel werknemers in spanning thuis te wachten: ‘Heb ik volgende maand nog werk en hoe moet het met mijn inkomen?’ Ook werkgevers zijn onzeker of ze hun werknemers de komende tijd in dienst kunnen houden.

Lees meer

Omgangsregeling grootouders

Wanneer de vader of moeder van uw kleinkind(eren) het contact met u verbreekt, leidt dit er dan ook vaak toe dat u uw kleinkind(eren) niet meer ziet. Kunt u als grootouder hier iets aan doen, bijvoorbeeld door een omgangsregeling bij de rechter af te dwingen?

Lees meer

Help! Door Corona kan ik mijn huur niet betalen

Door de maatregelen kan het zijn dat u in de financiële problemen zit als u bijvoorbeeld in de horeca werkt en tijdelijk geen baan heeft, maar ook in andere sectoren kan het zijn dat men het financieel moeilijk heeft. Soms kan het betalen van de vaste lasten dan ook niet meer, zoals het betalen van de maandelijkse huur. Wat zijn de regels?

Lees meer

Bijstand aangehouden verdachten tijdens coronavirus

Ook in deze turbulente tijd waarin het COVID-19, oftewel: het coronavirus, heerst worden verdachten aangehouden. Er heerst op dit moment bij enkele van hen onzekerheid of zij praktisch gezien nog consultatie,- of verhoorbijstand kunnen krijgen van een advocaat.

Lees meer

Re-integratie verplichting werkgever bij ziekte

Wanneer een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, rust niet alleen op de werknemer de verplichting om te re-integreren, maar ook op de werkgever. Maar hoe ver moet een werkgever gaan om terugkeer van de werknemer in de eigen functie te bewerkstelligen?

Lees meer

Is ontsnappen uit een gevangenis strafbaar?

Ontsnappen uit een gevangenis is in Nederland niet strafbaar. Het is wel strafbaar om iemand te helpen om uit een gevangenis te ontsnappen. Ook is het strafbaar als de gevangene bijvoorbeeld ontsnapt door middel van het plegen van een strafbaar feit, dus bijvoorbeeld vernieling van een deur, omkoping van een bewaarder of het inslaan van een ruit.

Lees meer

Tienermoeder (of vader) en gezag

Wanneer je nog geen 18 jaar oud bent en moeder wordt, kunnen er problemen optreden omtrent het gezag over jouw kind. Als minderjarige kun je namelijk in beginsel geen gezag uitoefenen. Toch is het wenselijk dat er iemand het gezag over jouw kind uitoefent.

Lees meer

Boete bij alleen een religieus huwelijk

Op grond van de wet is het verplicht om eerst in het burgerlijke huwelijk te treden voordat u een religieus huwelijk mag aangaan. Dit houdt in dat u eerst moet trouwen op het gemeentehuis (of op een andere door de gemeente goedgekeurde locatie) voor een ambtenaar van de burgerlijke stand voordat u mag trouwen in de kerk, de moskee of een ander gebedshuis.

Lees meer

Vrijspraak uitkeringsfraude in de strafprocedure en de terugvorderingsprocedure door de gemeente

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op basis van de Participatiewet heeft u een informatieplicht ten opzichte van de gemeente. Dit betekent onder andere dat u al uw inkomsten, bijverdiensten en veranderingen omtrent uw leefsituatie (u gaat bijvoorbeeld samenwonen) aan de gemeente moet doorgeven. De gemeente bepaalt de invloed van de wijzigingen op de hoogte van uw uitkering.

Lees meer

Gevaarlijke honden deel II

Indien uw hond betrokken raakt bij meerdere bijtincidenten, kunnen er niet alleen een aanlijn- en muilkorfgebod worden opgelegd, maar kan uw hond ook in beslag worden genomen.

Lees meer

Antiek wapen verboden?

Is het aanwezig hebben van een antiek wapen altijd strafbaar? Mag die oude revolver van uw grootvader nog aan de muur blijven hangen, of maakt u zich daarmee schuldig aan een strafbaar feit?

Lees meer

Gebiedsverbod door burgemeester

De meeste mensen hebben wel eens van een locatie,- of gebiedsverbod gehoord. Bijvoorbeeld in het kader van een stalkingszaak waarbij de stalker niet in de buurt van zijn of haar slachtoffer mag komen. De civiele rechter kan iemand in dat geval verbieden om zich op een bepaalde locatie te bevinden, bijvoorbeeld in de straat waar het slachtoffer woont. Maar kan de burgemeester van een gemeente iemand verbieden om op een bepaalde locatie te komen?

Lees meer

Aansprakelijkheid bij ski-ongevallen

Veel Nederlands gaan jaarlijks op wintersportvakantie. Hoewel de meeste vakantiegangers zongebruind en ontspannen terugkomen, vinden er jaarlijks geregeld ongelukken op de piste plaats.

Lees meer

De deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn uitkering of salaris. Wat nu?

Als u een schuld heeft en u heeft deze schuld niet op tijd betaald dan kan degene bij wie u de schuld heeft (schuldeiser) een deurwaarder (of bijvoorbeeld het LBIO bij een alimentatieschuld) inschakelen. De deurwaarder kan dan beslag leggen op uw salaris, uitkering of toeslagen. Het salaris of uw uitkering wordt dan niet langer naar u overgemaakt maar naar de deurwaarder.

Lees meer

Huur en medehuur bij woonwagenstandplaatsen

Gaat u samenwonen op een woonwagenstandplaats, dan is het aan te raden om een zogenaamd medehuurder te worden. Een medehuurder verkrijgt namelijk dezelfde rechten (en plichten) als de oorspronkelijke huurder. U blijft dan bijvoorbeeld huurder als de huurovereenkomst met de oorspronkelijke bewoner eindigt.

Lees meer

Gevaarlijke honden

Bij het uitlaten van uw hond zal deze veelal aangelijnd zijn, maar af en toe ook eens loslopen. In de meeste gevallen is dit geen enkel probleem, maar soms gaat het wel eens mis en raakt een hond betrokken bij een incident met een ander dier of soms zelfs met een persoon.

Lees meer

Kun je door landjepik eigenaar van gemeentegrond worden?

Frequent nemen burgers kleinere of grotere stukken gemeentegrond (oneigenlijk) in gebruik. Zij zetten bijvoorbeeld planten en een heg op het stuk gemeentegrond aangrenzend aan de tuin van hun woning. Na verloop van tijd kun je als burger door verjaring eigenaar van een dergelijk stuk (gemeente)grond worden.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

70% van de flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Teneinde de werknemer meer rechtszekerheid te geven zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans inwerking treden, waarin de volgende maatregelen worden getroffen.

Lees meer

Bruidsgave of bruidsschat bij echtscheiding

Kan de vrouw bij de echtscheiding nu aanspraak maken op betaling van de (nog niet betaalde) bruidsgave? Sommige rechters beschouwen de bruidsgave als alimentatie. Anderen bepalen dat de bruidsgave onder het huwelijksvermogensrecht valt, waardoor deze onderdeel kan gaan uitmaken van de huwelijksgemeenschap.

Lees meer

Strafbeschikking van de officier van justitie: accepteren of niet?

Als u verdachte van een strafbaar feit bent, dan kan de officier van justitie er voor kiezen u een strafbeschikking aan te bieden. Dit betekent dat de officier van justitie u aanbiedt om buitengerechtelijk tot een oplossing te komen. Veelal wordt in een strafbeschikking een geldboete of taakstraf opgelegd.

Lees meer

Mag Haarlemse snackbar ‘s nachts uurtje langer open?

Sinds 2015 procedeert de eigenaar van een Haarlemse snackbar tegen de gemeente Haarlem. Hij zou willen dat zijn snackbar tot 05.00 uur in plaats van 04.00 uur open mag zijn, omdat hij vele klanten om 04.00 uur de deur moet wijzen. Hierdoor loopt hij omzet mis. 

Lees meer

Gefinancierde rechtsbijstand onder vuur

Door de Nederlandse overheid gefinancierde rechtsbijstand staat al enige tijd onder vuur. Ondanks protesten van advocaten in februari en juni van dit jaar is minister Dekker van Rechtsbescherming vooralsnog niet van plan extra geld in de gefinancierde rechtsbijstand te stoppen.

Lees meer

Strengere maatregelen afdwingen omgangsregeling na scheiding

 Na een echtscheiding waarbij kinderen in het spel zijn wordt normaal gesproken een omgangsregeling opgesteld. Hier kunnen de ouders zelf vorm aan geven in een ouderschapsplan en soms moet de rechter deze vaststellen als de vader en moeder er zelf niet uit komen.

Lees meer

Schoonzoon of dochter laten meedelen in de erfenis?

Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd in Nederland. Ook ten aanzien van het verkrijgen van een erfenis en of u deze wel of niet gedeeld moet worden met de partner/echtgenoot is er het een en ander gewijzigd.

Lees meer

Onderhoudsplicht stiefouder

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie geldt niet alleen voor ouders. In sommige gevallen kan een stiefouder ook verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding (minderjarigen) en/of levensonderhoud en studie (jong meerderjarigen) van hun stiefkinderen.

Lees meer

Geen vervolging van een verdachte na uw aangifte bij de politie?

Als u het slachtoffer bent van een strafbaar feit kunt u aangifte bij de politie doen. De politie beoordeelt uw aangifte en beziet of er een onderzoek naar de verdachte zal worden ingesteld. De officier van justitie is uiteindelijk degene die beslist of een verdachte wel of niet zal worden vervolgd.

Lees meer

Alimentatie en inkomsten jong meerderjarige

Hoeveel alimentatie ontvang je als jong meerderjarige? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig.
Zo kan het zijn dat je als jong meerderjarige een fulltime baan hebt en volledig in je eigen levensonderhoud kan voorzien. In dat geval heb je geen recht op alimentatie.

Lees meer

Reizen met kinderen na scheiding

Indien u bent gescheiden of uit elkaar bent als partners of samenwoners is het verstandig om alles goed te regelen als u met uw kinderen op vakantie gaat.

Lees meer

Hoge Raad: stalking door middel van derden strafbaar?

De meeste mensen weten wel dat als je iemand anders heel vaak, tegen zijn of haar wil in, lastig valt met telefoontjes, e-mailtjes of bezoekjes dat er dan sprake van belaging (ook wel stalking genoemd) kan zijn. Maar is er ook sprake van stalking al je op iemand anders naam veel pizza’s bestelt en laat bezorgen en daarnaast twee valse advertenties op internet plaatst waarop iemand vele reacties krijgt?

Lees meer

Behoefte jong meerderjarigen

Bij het vaststellen van de alimentatie, wordt er altijd eerst vastgesteld wat de behoefte aan alimentatie is. Wat zijn de maandelijkse kosten? Bij kinderen tot 18 jaar wordt de behoefte vastgesteld aan de hand van het netto gezinsinkomen ten tijde van het samenzijn en het aantal kinderen binnen een gezin en de leeftijd van het betreffende kind.

Lees meer

Aftrek bijtelling bedrijfsauto bij berekening alimentatie

Bij het berekenen van de draagkracht van een alimentatieplichtige moet de fiscale bijtelling voor privégebruik van een bedrijfsauto worden afgetrokken van het resultaat uit de onderneming van de alimentatieplichtige. Dit oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 11 april 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:3235).

Lees meer

Inbeslagneming smartphone, afgeven pincode

Stel je wordt aangehouden door de politie en je wordt verhoord en de politie vraagt of zij je pincode mogen hebben van je smartphone, ben je dan verplicht deze pincode te geven. Hierover heeft de Hoge Raad op 4 april 2017 (ECLI: NL: HR: 2017: 584,588 en 592) een interessante uitspraak gedaan.

Lees meer

Billijke vergoeding bij ontslag

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de billijke vergoeding die kan worden toegekend bij een ontslag. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding, die kan worden toegekend als een werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig opzegt en de werknemer meer dan 24 maanden in dienst is geweest.

Lees meer

Huurovereenkomst bepaalde tijd: wel of geen opzegging nodig?

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Daarmee zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorheen was het zo dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet alleen door het verstrijken van de tijd verliep, maar was er een opzegging nodig.

Nu verloopt de huur…..

Lees meer

Overlevering: detentieomstandigheden in Roemenië

De rechtbank Amsterdam heeft op 26 april 2017 een interessante tussenuitspraak gewezen in een zaak waarin de overleveringsverzoek van een opgeëiste persoon door de Roemeense autoriteiten was gedaan.

Er was in die zaak een Europees aanhoudingsbevel…

Lees meer

Vechtscheiding: nieuwe aanpak scheidingszaken

Ongeveer twintig procent van de scheidingen loopt jaarlijks uit op een vechtscheiding. Er vinden binnen vechtscheidingen vaak vele rechtszaken plaats die onder meer betrekking kunnen hebben de echtscheiding zelf, het gezag over eventuele kinderen, de (kinder- en/of partner) alimentatie en de boedelverdeling.
Als er kinderen bij…

Lees meer

Google moet zoekresultaten verwijderen: recht op privacy bij zoekmachines

Art. 7 en 8 Handvest Europese Unie Inmiddels zijn er verschillende uitspraken na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014 Costeja (ECLI:EU:C:2014:317). Het gebeurt steeds vaker dat afbeeldingen en andere documenten op het internet verschijnen, waarvan de betrokkene van mening is dat deze niet tevoorschijn mogen komen…

Lees meer

Afwijzing toelating schuldsanering binnen tien jaar

In de wet is bepaald dat een verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling wordt afgewezen als de WSNP minder dan tien jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend al van toepassing is geweest. De vraag is echter: wanneer begint de termijn van tien jaar? De Hoge Raad heeft hier onlangs uitspraak over gedaan. De tienjarentermijn begint bij het materiële einde van de schuldsaneringsregeling, dus niet op het moment …

Lees meer

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst na ontslag op staande voet

Ingeval een werknemer voor de inwerkingtreding van de WWZ op staande voet door zijn werkgever werd ontslagen, dan kon zijn werkgever de kantonrechter tevens een verzoek om de voorwaardelijke ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst doen. Met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is hierin verandering gekomen.

Lees meer

Behoefte en afbouw partneralimentatie

In een echtscheidingsprocedure kan een echtgenoot aanspraak maken op partneralimentatie. De maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie is 12 jaar, maar als het huwelijk korter duurder dan 5 jaar én echtgenoten samen geen kinderen hebben, is de termijn...

Lees meer

Beroep niet tijdig beslissen bestuursorgaan

Er zijn tal van situaties waarin u een aanvraag kunt doen bij een bestuursorgaan. U vraagt bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan bij uw gemeente of u vraagt een vergunning of ontheffing aan bij het Waterschap. Aanvragen bij bestuursorganen dienen schriftelijk bij...

Lees meer

Coffeeshops mogen worden vervolgd maar krijgen geen straf

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 3 november 2016 een uitspraak gedaan waarbij eigenaren van coffeeshops weliswaar schuldig werden verklaard voor het op voorraad hebben van meerdere kilo’s hennep en hasj en voor het witwassen van de opbrengsten van de shops. De...

Lees meer

HUISHOUDELIJKE HULP IN DE WMO 2015

Op 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 in werking getreden. Wat betekende dit voor de huishoudelijke hulp van belanghebbenden? In vier uitspraken van 8 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat huishoudelijke hulp door de gemeente...

Lees meer

Transitievergoeding van werkgever bij ontslag werknemer

Bent u langer dan twee jaar als werknemer bij uw werkgever in dienst geweest en is de werkgever degene die uw arbeidsovereenkomst opzegt of ontbindt? Dan kunt u aanspraak maken op de betaling van een transitievergoeding door uw werkgever.   Ook als uw werkgever...

Lees meer

Ontslag werknemer op eigen verzoek

Het is vaste jurisprudentie dat er hoge eisen worden gesteld aan het ontslag op eigen verzoek van een werknemer. Zelf ontslag nemen kan namelijk zeer negatieve gevolgen hebben voor een werknemer en als een werknemer in een zodanige gemoedstoestand verkeert...

Lees meer

Whiplashletsel en de Hoge Raad

Op 20 december 2013 en 13 februari 2015 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten gewezen als het gaat om whiplashletsel.   De arresten zijn slachtoffervriendelijk.   Een whiplash kan worden omschreven als een acceleratie - deceleratiemechanisme waarbij...

Lees meer

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Voor 1 januari 2012 bouwde de zieke werknemer alleen vakantiedagen op gedurende de laatste zes maanden van zijn ziekte.   Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese hof van Justitie, is de wet gewijzigd per 1 januari 2012 en bouwen zieke werknemers...

Lees meer

De omgangsondertoezichtstelling

Een minderjarige kan soms door de kinderrechter onder toezicht worden gesteld om daarmee te bewerkstelligen dat er omgang tussen de minderjarige en een van zijn ouders tot stand komt. Deze ‘omgangsondertoezichtstelling’ komt niet vaak voor en er zijn hoge eisen aan...

Lees meer

Beslagvrije voet hanteren wonend in het buitenland?

Als je schuld hebt, mag er beslag worden gelegd op je inkomen (loon of uitkering). Een deel van je inkomen is echter vrij van beslag, dat betekent dat daarop geen beslag mag worden gelegd. Dat heet de beslagvrije voet. Hoe hoog het deel van het inkomen is waar geen...

Lees meer

Toelating tot de wettelijke schuldsanering ondernemer

Op 20 november 2015 heeft de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak gedaan over toelating tot de wettelijke schuldsanering.   Indien een ondernemer zijn onderneming staakt met een grote schuldenlast, wordt hij in zijn algemeenheid niet toegelaten tot de...

Lees meer
Contact opnemen

Contact opnemen

Contact opnemen Wilt u contact opnemen met één van onze advocaten of heeft u een andere vraag. Dan kunt u gebruik maken van ons contact formulier.

Lees meer